Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitskenmerken waarop de foto wordt beoordeeld.

1. Er staat minstens één vogel op de foto. De vogel of de vogels zijn het onderwerp van de foto. Foto’s van vogels in hun landschap, waarbij de aanwezigheid van de vogel het totaalbeeld versterkt zijn welkom.
2. Het is een foto van een vogel die in de vrije natuur in zijn natuurlijke verspreidingsgebied leeft en daar is gefotografeerd . Foto’s van door de mens geïntroduceerde en ingeburgerde soorten die zich op natuurlijke wijze hebben gehandhaafd vallen hier ook onder.
3. De fototechnische kwaliteit van de foto’s voldoen aan de volgende criteria
— Scherpte: De foto is voldoende scherp.
— Belichting: De foto is goed belicht.
— Kleuren: De foto laat natuurlijke kleuren zien die horen bij de omstandigheden.
— Ruis en detail: De foto laat een goede balans tussen ruis en detail zien, die past bij de omstandigheden. Digitale artefacten ontbreken.
— Compositie: De foto heeft een voldoende aansprekende compositie.
— Fotobewerking: Eventuele fotobewerking heeft de kwaliteit van de foto verbeterd.
— Oorspronkelijkheid: De foto is een voldoende getrouwe weergave van het gefotografeerde moment.
— Het totaalbeeld is voldoende aansprekend.
4. Kaders en copyright vermeldingen ontbreken.
5. De informatievelden bij de foto zijn voldoende ingevuld. Geografische aanduidingen worden tenminste tot op provincieniveau opgegeven. Voor foto’s buiten Nederland en België volstaat het land.
6. Een ‘verbeterde’ versie van een foto die al in het verzamelalbum of een databasealbum staat wordt in het werkalbum geplaatst.
7. Fotobewerkingen, die de werkelijkheid geweld aandoen, maar een fotografisch gezien aantrekkelijk(er) beeld opleveren, zijn toegestaan wanneer de gebruiker openheid van zaken geeft over de gevolgde werkwijze.

Wanneer naar het oordeel van de moderators niet aan de kwaliteitskenmerken wordt voldaan worden deze foto’s opgenomen in het verbeteralbum, waar deze foto’s door de moderators van een (standaard) commentaar met uitleg worden voorzien.
Zie deze pagina met een overzicht en uitleg van deze standaardcommentaren. Andere gebruikers kunnen deze foto’s ook zien en commentaar geven. Deze foto’s verschijnen niet op de portal en worden na verloop van tijd uit het verbeteralbum verwijderd. Het plaatsen van een foto in het verbeteralbum heeft als doel om de fotograaf te helpen zijn of haar vaardigheden te verbeteren, en is zeker niet bedoeld om het werk van de fotograaf te diskwalificeren.

Toelichting per onderdeel
1. Omdat de foto community over vogelfoto’s gaat spreekt dit voor zichzelf. Bij “vogel in het landschap” foto’s moeten vogel en landschap samen het beeld versterken, bij elkaar horen. Het is dus niet voldoende dat er toevallig ergens een vogel op de foto staat.
2. De foto community gaat uitsluitend over wilde vogels die leven in de vrije natuur, die in hun natuurlijk verspreidingsgebied worden aangetroffen. Sommige soorten waarvan bekend is dat ze ingeburgerd zijn buiten het natuurlijke verspreidingsgebied, doen ook mee. Hierbij kan je denken aan soorten als Fazant, Halsbandparkiet en Nijlgans.
3. De fototechnische kwaliteit is niet langs een exacte meetlat te leggen. Daarom wordt een foto altijd door meerdere moderators beoordeeld. Veel van de genoemde factoren zijn met behulp van fotobewerking te verbeteren, maar fotobewerking mag niet leiden tot een verslechtering van de foto. Kleine wijzigingen aan de oorspronkelijke foto, zoals uitsnijden (croppen), bijsnijden, rechtzetten en hinderlijke grassprietjes wegklonen moeten wel kunnen, maar het is niet de bedoeling dat het oorspronkelijke karakter van de foto geweld wordt aangedaan, zoals het compleet vervangen van de achtergrond en het verplaatsen van een complete vogel binnen een formatie ten behoeve van de compositie.
Foto’s die naar het oordeel van de moderators vooral dienen ter registratie van een waargenomen vogel, die daarbij een combinatie van nauwelijks voldoende kwaliteitskenmerken laten zien, vallen onder het begrip “voldoende aansprekend totaalbeeld”. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan een foto van een zangvogel relatief klein afgebeeld, centraal in het beeld op een frisgroen grasveldje.
4. De foto community streeft er naar om de foto’s op een uniforme wijze te tonen. Hierin past dus niet de toevoeging van kaders, en copyright teksten. Wij gaan er dus vanuit dat de gebruiker daadwerkelijk de fotograaf is.
5. Het invullen van de informatievelden maakt Vogelskijken voor alle gebruikers interessant. Hiermee kan de foto in de context van het moment en de locatie bekeken worden en aan zeggingskracht winnen. Hierbij kan de fotograaf dus ook uitleggen hoe deze tot het getoonde resultaat is gekomen. Ook is het voor de opbouw van de database van Vogelskijken van belang dat de foto op de juiste wijze wordt gedocumenteerd.
6. Deze categorie foto’s gaat onder andere om foto’s die met digitale bewerkingstechnieken zodanig zijn veranderd dat deze de werkelijkheid geweld aan doen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het achteraf samenvoegen van meerdere beelden, zodat meerdere exemplaren van dezelfde of verschillende soorten in één beeld gebracht worden. Het kan ook gaan om het ten behoeve van de compositie verplaatsen van een vogel in een formatie, of bijvoorbeeld het wegpoetsen van een complete vogel, die de opbouw van het beeld verstoort. Het wegklonen van een hinderlijk takje of een halve vogel aan de rand van het frame valt hier niet onder.
Bij deze categorie, wordt de foto op dezelfde manier beoordeeld als bij een gewone vogelfoto. Aanvullend criterium is dat de bewerking onzichtbaar moet zijn.
Ook het toepassen van digitale technieken van geavanceerde fotobewerkingsprogramma’s vallen hier onder. De beoordeling van deze foto’s zal onvermijdelijk subjectiever zijn, omdat hiervoor géén objectieve criteria gelden. Uiteraard moet het resultaat het wezen van een vogelfoto niet aantasten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om mislukte foto’s alsnog een beetje op te leuken. Er zal onvermijdelijk vaker van het verbeteralbum gebruik gemaakt worden. Discussie aldaar wordt belangrijker.
Het gaat hier dus niet om creatieve foto technieken, die al langer toegestaan worden, en de werkelijkheid niet echt geweld aandoen, zoals high key, low key, opzettelijke bewegingsonscherpte en zwartwit foto’s.
Bij deze categorie foto’s is openheid van groot belang. De aanbieder van de foto moet precies aangeven hoe het resultaat tot stand is gekomen. Dus ook bij foto’s waarop de manipulaties onzichtbaar zijn, worden de gebruikte technieken beschreven.

Richtlijnen voor de bescherming van natuur en privacy
1. De foto is in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving gemaakt
2. Een op de fotocommunity geplaatste foto garandeert de rust en de veiligheid van de getoonde vogel of mensen
3. Foto’s van vogels op of bij het nest worden op de fotocommunity getoond wanneer uit de foto en de beschrijving duidelijk blijkt dat rust en veiligheid van de vogels is verzekerd.
4. Vogelskijken.nl wil commerciële exploitatie van (beschermde) natuur ten behoeve van de vogelfotograaf vermijden.
5. De fotograaf tracht in overeenstemming met de Vogelskijken / Birdpix gedragscode voor vogelfotografie te handelen.

Indien de moderators van oordeel zijn dat de bescherming van de vogels of de natuur of de privacy van mensen in brede zin onvoldoende is gegarandeerd, wordt de foto niet goedgekeurd en dit gecommuniceerd met de betreffende fotograaf via de moderator comments. Vervolgens kan de fotograaf desgewenst of desgevraagd een nadere toelichting geven, waarbij de beslissing van de moderators eventueel herzien kan worden.
Een beslissing om een foto niet te plaatsen betekent niet op voorhand dat Vogelskijken/Birdpix zich op het standpunt stelt dat de fotograaf bewust in strijd met deze richtlijnen heeft gehandeld. Dit betekent vooral dat Vogelskijken / Birdpix de bescherming van vogels voorop stelt.
In alle gevallen gaan we er vanuit dat de fotografen volledige openheid over de totstandkoming van de foto’s verstrekken. Wij rekenen er op dat ons vertrouwen niet beschaamd wordt. Mocht achteraf blijken dat omwille van het toch geplaatst krijgen van foto’s de moderators niet volledig zijn geïnformeerd, dan kunnen desbetreffende foto’s alsnog verwijderd worden. Dit kan bovendien voor Vogelskijken / Birdpix aanleiding zijn om desbetreffende fotograaf tijdelijk of voorgoed de toegang tot de website te weigeren.

Toelichting per onderdeel
1. Iedere fotograaf verklaart bij het uploaden van een foto, dat de foto niet in strijd met de Wet Natuurbescherming is gemaakt. Wij vinden het erg belangrijk dat deze verklaring niet lichtvaardig wordt afgegeven. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook niet de bedoeling dat afgesloten gebieden en/of privé terreinen zonder toestemming betreden worden. Bovendien wil Vogelskijken / Birdpix er in het kader van de privacy erop toezien dat mensen niet zonder toestemming herkenbaar in het beeld staan.
2. Hoewel een foto geheel conform de regels gemaakt kan zijn, kan het desondanks onverstandig zijn om de aanwezigheid van desbetreffende soort (zeldzaam of kwetsbaar) op een specifieke lokatie (kwetsbaar gebied, privé terrein) met een foto op Vogelskijken / Birdpix openbaar te maken. Afhankelijk van de situatie wordt de foto niet geplaatst of wordt gevoelige informatie verwijderd dan wel aangepast.
3. Een algehele ban van nestfotografie stamt uit de tijd dat de meeste soorten alleen gefotografeerd konden worden door van zeer korte afstand broedende ‘broedse’ vogels op het nest te fotograferen. De wet natuurbescherming geeft geen expliciet verbod van nestfotografie en vaak is het daarom wel mogelijk om zonder overtreding van deze wet een vogel op of bij het nest te fotograferen. Het is tegelijkertijd zeer moeilijk om te bepalen wanneer er wel sprake is van een overtreding van deze wet. Vogelskijken / Birdpix wil deze vorm van fotografie daarom niet aanmoedigen. Uit de foto en de verplichte beschrijving hoe de foto is gemaakt moet daarom duidelijk blijken dat verstoring van de broedende vogel in zo’n geval onmogelijk is. Onmogelijk slaat hier op de getoonde foto zelf, maar ook op foto’s die andere fotografen in een vergelijkbare situatie van dezelfde soort zouden willen maken. Dus een foto van een vogel op of bij het nest wordt beoordeeld op het effect dat de foto op de soort zou hebben, wanneer alle gebruikers van Vogelskijken / Birdpix hetzelfde zouden proberen. Een Jan van Gent op Helgoland, of een Ooievaarsnest moet daarom waarschijnlijk wel kunnen, maar een foto van een Zwarte Specht bij de nestholte waarschijnlijk niet.
4. Het commercieel exploiteren van de natuur, waaronder het gebruik van levende of dode (beschermde) dieren, om zo vogelfotografen fraaie foto’s van, onder meer, roofvogels te kunnen garanderen wordt niet door Vogelskijken / Birdpix d.m.v. het plaatsen van foto’s aangemoedigd. Vermeldingen van zulke commerciële vogelfotografie-hutten worden daarom verwijderd. Wij plaatsen bovendien geen foto’s waaruit uit de foto of de beschrijving duidelijk blijkt, dat er sprake is van een onnatuurlijke situatie. Bovendien hebben wij grote twijfels bij de rechtmatigheid van het gebruik van beschermde dieren als aas om zo beter roofvogels te kunnen fotograferen. Als het beeld er voldoende natuurlijk uitzien krijgt de foto het voordeel van de twijfel.
5. De Vogelskijken / Birdpix gedragscode komt grotendeels overeen met bovenstaande punten, maar beschrijft in één overzicht waar je als vogelfotograaf, geacht wordt rekening mee te houden.