Onderdeel van Pixfactory

Op werkdagen voor 15.00 besteld, morgen in huis

Witwangstern

Chlidonias hybrida
Vliegende en foeragerende Witwangstern
Fotograaf: Daan Schoonhoven

Verspreiding

Binnen de atlasperiode is één zeker broedgeval gemeld, in het Soerendonks Goor bij Maarheze (NB) in 1999. In dat voorjaar waren Witwangsterns iets algemener dan andere jaren in Nederland. Zo werden alleen al in mei 40 vogels gemeld, waarvan zeven op de latere broedlocatie. Op 25 mei werd duidelijk dat één paar bezig was met nestbouw. Van de drie gelegde eieren kwamen er twee uit: op 23 juni werden de pulli gezien. Begin juli werden er echter geen pulli meer waargenomen. Er wordt vermoed dat ze gepredeerd zijn door een snoek. Het nest bestond uit natuurlijk nestmateriaal op drijvende tillen liesgras in combinatie met lisdodde. Het paar Witwangsterns broedde afzijdig van de drie paren Zwarte Sterns die zich op dezelfde locatie vestigden (W. Beeren pers. med.). Het betreft hier het 42e broedgeval van de Witwangstern in Nederland.

Veranderingen

In de atlasperiode van 1973-77 wordt melding gemaakt van acht blokken waar de soort mogelijk tot broeden kwam. Er mag worden aangenomen dat het hier om adulte vogels in zomerkleed ging die in potentiële broedhabitat gezien werden. Een daadwerkelijk broedgeval is destijds niet vastgesteld.

In Nederland is de Witwangstern een onregelmatige broedvogel. Goed gedocumenteerde broedgevallen, doorgaans in kleine kolonies tot maximaal elf paren, zijn bekend uit 1938, 1945, 1958, 1965 en – een jaar voor het atlasproject begon – in 1997 (Deuzeman & Tempel 1998). Ongedocumenteerde broed­gevallen zijn gemeld in 1951, 1961 en 1972 (van den Berg & Bosman 2001, Bijlsma et al. 2001). Opvallend is dat het merendeel van de broedgevallen plaatsvond in de zuidelijke helft van het land, terwijl losse voorjaarswaarnemingen uit het hele land bekend zijn. Sommige broedgevallen betreffen gemengde broedgevallen met Zwarte Sterns.

Aantallen

Op het broedgeval in 1999 na waren er geen aanwijzingen voor broeden.

Laatste waarnemingen

Lees verder over

Vogels vertellen

Geluidsopnames

Foto's